Regulamin

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz, nazywana w dalszej części Regulaminu „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Pierwsza publikacja (wydanie) książek zgłoszonych do danej edycji Nagrody musi nastąpić pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia Nagrody.

§ 2.

 1.      Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Rybnika w wyniku konkursu.
 2.      Miasto Rybnik jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.
 3.      Partnerem Miasta Rybnika w realizacji konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.
 4.      Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, jest Miasto Rybnik.

§3.

 1.      Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Rybnika – Kapitułę Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, zwaną dalej Kapitułą.
 2.      Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek i zaprezentowanie Prezydentowi Miasta Rybnika kandydatów do Nagrody.

§ 4.

Laureatem corocznej Nagrody może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostanie statuetka Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł. Od wypłaconej nagrody zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 5.

W przypadku książki autorstwa kilku twórców Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Rozdział 2.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 6.

 1.   Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę pięciu nominacji do Nagrody i ogłoszenie ich w II kwartale każdego roku;

2) drugi etap – wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

 1.   Ogłoszenie konkursu oraz podanie dokładnych terminów poszczególnych jego etapów odbywa się corocznie publicznie na internetowych stronach Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

§ 7.

 1.   Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są osoby, które ukończyły 18 lat, a także:

1) wydawnictwa;

2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;

3) członkowie Kapituły.

 1.   Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące przedstawicielami organizatora Nagrody;

2) członkowie Kapituły.

§ 8.

 1.   Termin zgłaszania książek upływa 15 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.
 2.   Zgłoszenia, które wpłyną po 15 marca danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

§ 9.

 1.   Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, stanowiącą załącznik do regulaminu.
 2.   Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, z których część zostanie przeznaczona dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 3.   Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

§ 10.

Wręczenie Nagrody odbywa się każdego roku w terminie i miejscu ustalonym przez Prezydenta Miasta Rybnika i Kapitułę Nagrody, i ogłoszone z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

Rozdział 3.

Kapituła Nagrody

§ 13.

 1.   Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Rybnika w drodze zarządzenia.
 2.   Do składu Kapituły może zostać powołanych co najmniej pięciu Członków.
 3.   Kadencja Członków Kapituły trwa rok.
 4.   Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§ 14.

 1.   Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez Prezydenta Miasta Rybnika.
 2.   W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent Miasta Rybnika powołuje nowego Członka Kapituły.

§ 15.

 1.   Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres jednego roku.
 2.   Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§ 16.

 1.   Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 2.   Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.

§ 17.

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej dwa posiedzenia Kapituły.

§ 18.

Członek Kapituły, który nie bierze udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia Przewodniczącemu Kapituły swoich propozycji na piśmie, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia.

§ 19.

Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 20.

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 21.

 1.   Zakres obsługi administracyjnej Kapituły pełni Wydział Edukacji i Kultury.
 2.   Do obowiązków obsługi administracyjnej Kapituły należy:

1)    przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;

2)    stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły;

3)    przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 22.

Zmian Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.

pdf
plik pdf - 200.2 KB